ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

    صفحه نخست پزشکی و سلامت خون، قلب و گردش خون

خون، قلب و گردش خون

ب

(AAA(Abdominal Aortic Aneurysm  مشاهده آنوریسم آئورت

آنوریسم آئورت شکمی مشاهده آنوریسم آئورت

گروه های خونی ABO مشاهده خون

لوسمی حاد لنفوبلاستیک مشاهده لوسمی حاد لنفوسیتی

لوسمی حاد لنفوسیتی

لوسمی حاد میلوبلاستیک مشاهده لوسمی حاد میلوئیدی

لوسمی حاد میلوئیدی

(AF(Atrial Fibrillation مشاهده فیبریلاسیون دهلیزی

(ALL(Acute Lymphocytic Leukemia مشاهده لوسمی حاد لنفوسیتی

(AML(Acute Myeloid Leukemia مشاهده  لوسمی حاد میلوئیدی

آناتومی

کم خونی

آنوریسم ها

آنژیت مشاهده التهاب رگی (Vasculitis)

آنژین

آنژیوپلاستی

داروهای ضد پلاکت مشاهده رقیق کننده های خون

ضد انعقادها مشاهده  رقیق کننده های خون

داروهای ضد فشار خون مشاهده داروهای فشار خون

آنوریسم آئورت

dissection آئورت مشاهده آنوریسم آئورت

تنگی آئورت مشاهده بیماری های دریچه قلب

کم خونی آپلاستیک

اختلال ریتم قلبی مشاهده آریتمی

آرتریوسکلروز مشاهده آترواسکلروز

آرتریوسکلروز اندامها مشاهده بیماریهای  شریانی محیطی

آرتریوسکلروز، کورونری مشاهده بیماری شریان کورونری

ناهنجاری های شریانی

آترواسکلروز

آترواسکلروز، کورونری مشاهده بیماری شریان کورونری

فیبریلاسیون دهلیزی 

دفیبریلاتور خارجی خودکار مشاهده ایست قلبی

(AVM(Arteriovenous Malformations مشاهده ناهنجاری های شریانی

سندروم بهجت

آنوریسم بری(توتی) مشاهده آنوریسم مغری

خون ریزی

اختلالات خونریزی

خون

سلول های خون مشاهده خون، آزمایش شمارش خون

لخته شدن خون

اختلالات انعقادی خونمشاهده اختلالات خونریزی؛ هموفیلی

آزمایش شمارش خون

اختلالات خون

اهدا خون مشاهده انتقال خون و اهداء خون 

اختلالات پلاکت خون مشاهده  اختلالات پلاکتی

فشار خون مشاهده فشار خون بالا، فشار خون پایین

داروهای فشار خون

آزمایش خون مشاهده آزمایش شمارش خون

رقیق کننده های خون

انتقال خون و اهداء خون 

کاهش ضربان قلب(برادیکاردی) مشاهده آریتمی

آنوریسم مغری

حمله مغزی مشاهده سکته مغزی

خونریزی مغزی مشاهده سکته مغزی هموراژیک

جراحی بایپس مشاهده جراحی بایپس شرایین کرونر

(CABG(Coronary artery bypass graft مشاهده جراحی بایپس شرایین کرونر

(CAD( coronary artery disease  مشاهده بیماری شریان کورونری

ایست قلبی

بیماری قلبی

نارسایی قلبی

توانبخشی قلب

جراحی قلب

تست قلب مشاهده تست سلامت قلب

کاردیومیوپاتی

احیا قلب و عروق ببینید (CPR(Cardiopulmonary resuscitation

بیماری های قلبی عروقی مشاهده بیماری قلبی؛ بیماری های عروقی

بیماری های شریان کاروتید

اندروترکتومی کاروتید مشاهده بیماری های شریان کاروتید، سکته مغزی ایسکمیک

بیماری عروق مغزی مشاهده سکته مغزی

درد قفسه سینه

(CHF(Congestive heart failure مشاهده نارسایی قلبی

لوسمی دوران کودکی

کلسترول

سطح کلسترول: آنچه شما باید بدانید

داروهای کلسترول

لوسمی مزمن گرانولوسیتیک مشاهده لوسمی مزمن میلوئیدی

لوسمی لنفوسیتی مزمن

لوسمی مزمن  Myelogenous  مشاهده لوسمی مزمن میلوئیدی

لوسمی مزمن میلوئیدی

سندرم Churg-Strauss مشاهده اختلالات ائوزینوفیلی

اختلالات گردش خون را مشاهده بیماری های عروقی

Claudication مشاهده بیماری شریانی محیطی 

(CLL( Chronic Lymphocytic Leukemia مشاهده لوسمی لنفوسیتی مزمن

(CML(Chronic Myeloid Leukemia مشاهده لوسمی مزمن میلوئیدی

نقص مادرزادی قلب

نارسایی احتقانی قلب مشاهده نارسایی قلبی

کم خونی Cooley را مشاهده تالاسمی

Cor Pulmonale مشاهده قشار خون ریوی

ترواسکلروز عروق کرونر مشاهده بیماری عروق کرونری

پیوند Bypass عروق کرونری مشاهده جراحی Bypass عروق کرونر

جراحی Bypass عروق کرونر

بیماری عروق کرونری

(CPR(Cardiopulmonary resuscitation

CVA ببینید  سکته مغزی

رژیم غذایی (DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension مشاهده برنامه غذایی( DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension

برنامه غذایی( DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension

ترومبوز ورید عمقی

دفیبریلاتور، ایمپلنت مشاهده ضربان ساز(Pacemake)ها و Implantable Defibrillators

پای دیابتی

بیماری قلبی دیابتی

خیز مشاهده ادم

DVT مشاهده ترومبوز ورید عمقی

ادم

اندوکاردیت

ائوزینوفیلیا مشاهده اختلالات ائوزینوفیلی

اختلالات ائوزینوفیلی

ازوفاتیگ ائوزینوفیلی

فتالیز اریتروبلاستوزیز مشاهده ناسازگاری Rh

هیپرلیپیدمی ترکیب شده خانوادگی مشاهده کلسترول، سطح کلسترول: آنچه شما باید بدانید

Dysbetalipoproteinemia خانوادگی مشاهده کلسترول، سطح کلسترول: آنچه شما باید بدانید

هیپرکلسترولمی خانوادگی مشاهده کلسترول، سطح کلسترول: آنچه شما باید بدانید

هیپرتریگلیسیرید خانوادگی مشاهده تریگلیسیرید

کم خونی Fanconi مشاهده کم خونی آپلاستیک

گانگرین

گانگرین گاز مشاهده گانگرین

 آرتریت سلول ژانت

گرانولوماتوز وگنر

لوسمی سلول مویی مشاهده لوسمی

سخت شدن شریانها بمشاهده آترواسکلروز

HDL: کلسترول “خوب”

حمله قلبی

نقص قلب مشاهده نقص مادرزادی قلب

بیماری های قلبی – توانبخشیمشاهده توانبخشی قلب

تست سلامت قلب

ضعف قلب مشاهده نقص مادرزادی قلب،  بیماری های دریچه قلب

پیوند قلب

بیماری های دریچه قلب

همانژیوما مشاهده بیماری عروقی

اختلالات هماتولوژیک مشاهده اختلالات خون

هماتوم مشاهده خون ریزی

هموگلوبین بیماری SS مشاهده بیماری سلول داسی شکل

بیماری همولیتیک نوزادان را مشاهده ناسازگاری Rh

سندرم Hypereosinophilic مشاهده اختلالات ائوزینوفیلی
فشار خون بالا، ریه مشاهده  قشار خون ریوی
تریگلیسیرید بالا مشاهده تریگلیسیرید
Implantable Defibrillators مشاهده Pacemakeها و Implantable Defibrillators
مقاومت به انسولین مشاهده علايم متابولیک
 *کوبش متناوب مشاهده  بیماری شریانی محیطی
 آنوریسم داخل جمجمه مشاهده آنوریسم مغری
کمخونی ناشی از کمبود آهن مشاهده کم خونی
تپش قلب نامنظم مشاهده  آریتمی
لوسمی، لنفوبلاستی حاد مشاهده لوسمی حاد لنفوسیتی

لوسمی، لنفوسیت حاد مشاهده  لوسمی حاد لنفوسیتی

لوسمی، دوران کودکی مشاهده لوسمی دوران کودکی
لوسمی، لنفوسيت مزمن مشاهده لوسمی لنفوسیتی مزمن

لوسمی، میلووبلاستیک، حاد مشاهده لوسمی حاد میلوئیدی

لوسمی، Myelogenous، حاد  مشاهده لوسمی حاد میلوئیدی

لوسمی، میلوئیدی، حاد  مشاهده لوسمی حاد میلوئیدی

لوسمی، میلوئیدی، مزمن مشاهده لوسمی مزمن میلوئیدی

فشار خون پایین(hypotention)

رژیم کاهش کلسترول مشاهده چگونگی کاهش کلسترول با رژیم غذایی

انسداد لنفاوی مشاهده لنفداما

لنفداما

مالاریا

کم خونی مدیترانه ای مشاهده تالاسمی

پنل متابولیک

علايم متابولیک

MI مشاهده حمله قلبی

سکته مغزی خفیف مشاهده حمله ایسکمی گذرا

افتادگی دریچه میترال 

سندرم گره لنفاوی مخاطی مشاهده بیماری کاوازاکی

Multifocal Atrial Tachycardia مشاهده آریتمی

انفارکتوس میوکارد مشاهده  حمله قلبی

جراحی قلب باز مشاهده جراحی قلب

Orthostatic Hypotension مشاهده فشار خون پایین

Pacemakeها و Implantable Defibrillators

PAD مشاهده  بیماری شریانی محیطی

درد، قفسه سینه مشاهده درد قفسه سینه

اختلالات پریکارد

فیبروز پریکارد مشاهده اختلالات پریکارد

پریکاردیت مشاهده اختلالات پریکارد

بیماری شریانی محیطی

پلاک، Atherosclerotic مشاهده آترواسکلروز

اختلالات پلاکتی

فشار خون اولیه ریوی مشاهده قشار خون ریوی

SCA مشاهده ایست قلبی
شوک سپتیک مشاهده شوک
سندروم Shy-Drager مشاهده فشار خون پایین
 کم خونی داسی شکل مشاهده بیماری سلول داسی شکل
وریدهای عنکبوتی مشاهده وریدهای واریسی
خونریزی Subarachnoid مشاهده سکته مغزی هموراژیک
مرگ ناگهانی قلب  مشاهده ایست قلبی
ورم مشاهده ادم
سندروم X (قلبی) مشاهده آنژین
سندروم X( متابولیکی) مشاهده علايم متابولیک
TAA مشاهده  آنوریسم آئورت
Tachycardia  مشاهده آریتمی
آرتریت موقت مشاهده  آرتریت سلول ژانت
آنوریسم آئورت سینه ای مشاهده آنوریسم آئورت
ترومبوسیتوپنی مشاهده اختلالات پلاکتی
ترومبوفلبیت مشاهده لخته شدن خون
انتقال خون مشاهده انتقال خون و اهداء خون 
ترومبوز وریدی مشاهده لخته شدن خون، ترومبوز ورید عمقی
بیماری فون ویلبراند مشاهده  اختلالات پلاکتی

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پست تصادفی

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید