ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

  صفحه نخست آموزش کتاب حل المسائل شیمی آلی 2

کتاب حل المسائل شیمی آلی 2

ب

                                                                                     دکتر بلالی و دزفولی

پاسخ تشریحی سوالات شیمی آلی
آروماتیک
– گزینه ب صحیح است .چون سیکلو اکتاتتراان دارای هشت الکترون است .درعین حال این ترکیب به خاطر 1 اندازه بزرگ حلقه غیرمسطح است .بنابراین دو شرط تبعیت از قاعده هوکل و مسطح بودن را ندارد.
– هیدروکسی ۴ – گزینه د صحیح است .این واکنش جفت شدن آرد (کوپلینگ آزو )است .از آنجایی که در ترکیب 2 و هم هر دو هدایتکننده به ارتو و پارا هستند .نمک دیازونیوم باید در اورتو یکی از این OH تولدین هم گروه . بیشتر است .بنابراین گزینه د صحیح است OH و قدرت هدایتکنندگی OH دو استخلاف قرار بگیرد .منتها بین
– گزینه ب صحیح است .این یک واکنش فریدل کرانتس درون مولکولی است و گروه آنیل میتواند از طریق 3 حلقه فنر بنزنی مورد حمله قرار بگیرد و منجر به آسیلاسیون حلقه بنزنی شود.
– گزینه ب صحیح است .گزینه ب از قاعده هوکل تبعیت میکند .مسطح و حلقوی است و همچنین رزونانس 4 دارد .در حالیکه در گزینههایی الف و د رزونانس وجود ندارد و گزینه ج هم از قاعده هوکل تبعیت نمیکند.
راH – گزینه ب صحیح است .ابتدا یک نمک دیآزونیوم حاصل میشود و در مرحله بعدی اسید فسفریک یک 5 جایگزین گروه دیآزو میکند.
– نیتروتولوئن از آنجایی که میتل به موقعیت اورتو و ۴ – گزینه الف صحیح است .در واکنش پرمیناسیون ترکیب 6 -۴- – برمو ۲ پارا هدایت میکند و استخلاف الکترون کشنده نیترونیز به متا هدایت میکند بنابراین محصول نیتروتولوئن است.
. – گزینه ج صحیح است .چون فقط گزینه ج یک استخلاف الکترون کشنده است 7
. – گزینه الف صحیح است .همگی گزینهها به جز گزینه الف از قانون هوکل تبعیت میکنند 8
Br – گزینه ج صحیح است .در این واکنش ابتدا یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله بعد یک 9 جایگزین آن میشود.
– گزینه ج صحیح است .چون گروه هدایتکننده به موقعیت اورتو فعالکننده است .اما استخلاف توتیلی که 11 مستقیم به حلقه وصل شده باشد غیرفعالکننده است و واکنش روی آن حلقه انجام نمیشود.
– گزینه ج صحیح است .همه گزینههای الف، ب و د، از قانون هوکل تبعیت میکنند .فقط گزینه ج چهار 11 الکترون دارد.
. – گزینه الف صحیح است .گروههای الکترون کشنده روی حلقه باعث تسهیل واکنش با آمونیاک میشود 12
– گزینه الف صحیح است .در این ساختار الکترون میز مستقر وجود دارد بنابراین این مولکول از قاعده هوکل 13 تبعیت میکند .حلقوی است و رزونانس دارد بنابراین آروماتیک است.
– گزینه ب صحیح است .چتون گروه هدایتکننده به موقعیت اورتو و پارا است در اینجا به علت ازدحام فضایی 14 محصول پارا به اورتو ارجحیت دارد.
– گزینه د صحیح است .گروه هیدروکسی الکتروندهنده و هدایتکننده به موقعیت اورتو و پارا است .بنابراین 15 واکنش کوپلینگ آزو روی موقعیت پارا صورت میگیرد.
– گزینه ب صحیح است .به علت اینکه گزینه ب هشت الکترون غیرمستتر دارد بنابراین از قانون هوکل تبعیت 16 نمیکند و آروماتیک نیست.
– گزینه د صحیح است .این واکنش یک واکنش فریدل کرافتس درون مولکولی است و منجر به بسته شدن 17 حلقه میشود.
– گزینه د صحیح است .منیزیم با آلفا برمونفتول یک واکنشگر گرینیارد تشکیل میدهد .در مرحله بعدی 18 آمونیاک به عنوان یک حلال پروتیک، یک پروتون میدهد و گزینه د حاصل میشود.
هشت الکترون ۲ از قانون هوکل تبعیت میکنند اما مورد ۳ و۲ و ۱ – گزینه ب صحیح است .تمام موارد 19 غیرمستتر دارد در نتیجه آروماتیک نیست.
. – گزینه د صحیح است .سایر گزینهها هیچکدام از قاعده هوکل (الکترون )تبعیت نمیکنند 21
– گزینه الف صحیح است .هر چه استخلاف روی حلقه بنزن الکترون دهندهتر باشد، آن ترکیب برای شرکت 21 در واکنش جانشینی الکتروفیلی فعالتر است .از آنجایی که بین این استخلافات فقط گروه الکترون دهنده است بنابراین گزینه الف صحیح است.
– گزینه الف صحیح است .در واکنش جانشینی نوکلئوفیلی هرچه استخلاف روی حلقه الکترون کشنده باشد 22 واکنش راحتتر انجام میشود.
– گزینه ب صحیح است .چون استخلاف متوکسی الکترون دهنده است بنابراین پیوند سهگانه مربوط به بنزاین 23 از سمت دورتر به متوکسی تشکیل میشود .بنابراین محصول متامتوکسی آنیلین تشکیل میشود.
– گزینه ب صحیح است .هم گزینه ب و هم د هر دو الکترون غیرمستقر دارند اما در گزینه د یک کربن وجود 24 دارد که رزونانس را در حلقه قطع میکند درحالی که در گزینه ب عدم استقرار در حلقه وجود دارد.
– گزینه ج صحیح است .استخلاف متیل و بهطورکلی استخلاف آلکیل روی حلقه بنزن هدایتکننده به موقعیت 25 اورتو و پارا است .بنابراین گزینه ج صحیح است.
– گزینه د صحیح است .ترکیب آروماتیک باید مسطح باشد .الکترون غیرمستقر داشته باشد، حلقوی باشد و 26 رزونانس داشته باشد بین گزینهها فقط گزینه د همگی این شرایط را دارد.
– گزینه ب صحیح است .در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله بعدی اسید فسفریک، 27 یک هیدروژن را جایگزین گروه دیآزو میکند.
– گزینه د صحیح است .وقتی روی حلقه بنزن چند استخلاف الکترون کشنده حضور داشته باشد .حلقه بنزن 28 را مستعد واکنش جانشین نوکلئوفیلی میکند.
– گزینه ب صحیح است .همه گزینههای الف، ج و د تمامی شرایط لازم برای آروماتیک بودن را دارند .اما گزینه 29 ب به علت داشتن یک کربن جریان الکترونها در حلقه را ندارد به همین علت آروماتیک نیست.
– گزینه ب صحیح است .در مرحله اول واکنش ولف کیشنر گروه کربونیل را احیا میکند و اتیل بنزن حاصل 31 میشود در مرحله بعدی پرمنگنات پتاسیم آن را احیا میکند و تبدیل به بنزونیک اسید میشود.
– متوکسی آنیلین میشود .این ۳ – گزینه ج صحیح است .واکنش فوق با حدواسط بنزاین منجر به تشکیل 31 واکنش زمانی که روی حلقه بنزن استخلاف الکتروندهنده (مانند متوکسی )داشته باشیم یا بهطورکلی استخلاف الکترون کشنده روی حلقه نداشته باشیم، اتفاق میافتد.
Ntl2 – گزینه ب صحیح است .در این واکنش ابتدا حدواسط بنزاین تشکیل میشود و در مرحله بعد با حمله 32 . – متوکسی آنیلین حاصل میشود ۳ ،
– گزینه الف صحیح است .در واکنش فریدل- کرافتس از آنجایی که گروه آلکیل هدایتکننده به موقعیت اورتو 33 و پارا است بنابراین آسیلاسیون در موقعیت پارا (به علت ممانعت فضایی کمتر )انجام میشود.
– گزینه د صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه بنزن، الکترون دهندهتر باشد، واکنش جانشینی الکتروفیلی 34 راحتتر انجام میشود .بنابراین گزینه د صحیح است به علت اینکه گروه هیدروکسی از گروه آلکیل الکترون دهندهتر است.
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم حاصل میشود و در مرحله دوم طی یک واکنش 35 سند مابر، در نمک دیآزونیوم گروه آزو با یک کلر جانشین میشود.
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله دوم با افزودن اسید 36 هیپوفسفر و یک هیدروژن جایگزین گروه آزو میشود.
– گزینه ب صحیح است .چون همه موارد از قاعده هوکل تبعیت میکنند و رزونانس دارند اما در مورد ب 37 رزونانس در حلقه توسط یک کربن قطع میشود، بنابراین مورد ب آروماتیک نیست.
– گزینه ج صحیح است .استخلاف هدایتکننده به موقعیت اورتووپارا است که به علت ممانعت فضایی، گروه 38 نیترو در موقعیت پارا قرار میگیرد .از آنجاییکه این استخلاف فعالکننده حلقه است (برخلاف گروه کربونیل که مستقیم به حلقه وصل شده باشد )پس واکنش روی این حلقه انجام میشود.
– گزینه ب صحیح است .در این سؤال گروه آلدهیدی الکترون کشنده و هدایتکننده به موقعیت متا است، اما 39 گروه هیدروکسی الکتروندهنده و هدایتکننده به اورتو و پارا است .بین این دو استخلاف قدرت هدایتکنندگی هیدروکسی بیشتر است بنابراین برم در موقعیت اورتو یا پارای هیدروکسی مینشیند.
– گزینه د صحیح است .ایندرید هم مانند آسیل هالید با مکانیسم مشابهی میتواند در واکنشی آسیلاسیون 41 فریدل- کرافتس شرکت کند و گروه کربونیل را روی حلقه آروماتیک قرار دهد.
– گزینه ب صحیح است .در این ترکیب اتم بور به عنوان هترواتم قرار دارد و زوج الکترون غیرپیوندی هم ندارد 41 تا بتواند به حلقه بدهد (مانند پیرول .)بنابراین این گزینه از قاعده هوکل تبعیت نمیکند و آروماتیک نیست.
– گزینه ج صحیح است .در واکنش آلکیلاسیون فریدل- کرافتس آلکیل هالید به همراه یک اسید لویس 42 (آلومینیوم لرید )منجر به تشکیل آلکیل بنزن میشود.
– گزینه الف صحیح است .ابتدا در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله بعد یک گروه 43 نیتریل روی حلقه بنزن مینشیند.
– گزینه ج صحیح است .در این واکنش باید به هدایتکنندگی استخلافات توجه شود .گروه نیتروالکترون 44 کشنده و هدایتکننده به موقعیت متا است، اما گروه متوکسی الکترون دهنده و هدایتکننده به اورتووپارا است بنابراین گروه آمینی باید روی حلقه دارای استخلاف نیترو باشد .در غیر اینصورت واکنش جفت شدن آزو به جای موقعیت پارا در موقعیت متا انجام خواهد شد.
– گزینه ب صحیح است .بهطور کلی همیشه گروههای الکتروندهنده هدایتکننده به موقعیت اورتووپارا و 45 گروههای الکترون کشنده هدایتکننده به موقعیت متا هستند .بین دو گروه متوکسی (الکترون دهنده )و سیانو (الکترون کشنده )هر دو گروه نیترو را به موقعیت اورتو متوکسی هدایت میکنند .بنابراین گزینه ب صحیح است.
– گزینه د صحیح است .هرچه استخلافات روی حلقه بنزن الکترون کشندهتر باشد حلقه بنزنی برای انجام و 46 اکنش جانشینی الکتروفیلی غیرفعالتر میشود بنابراین به ترتیب غیرفعال بودن نسبت به واکنش جانشینی الکتروفیلی د، ج، ب، الف میباشد.
. – گزینه ج صحیح است .تولوئن خود بیانگر متیل بنزن است بنابراین گزینه ج صحیح نمیباشد 47
– گزینه الف صحیح است .پیرول از قاعده هوکل تبعیت میکند حلقوی است و رزونانس دارد بنابراین آروماتیک 48 است .درحالی که سایر گزینهها از قاعده هوکل تبعیت نمیکنند.
– گزینه د صحیح است .در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله بعد در حضور اسید 49 هیپوفسفر و گروه آزو برداشته میشود و به جای آن یک هیدروژن جانشین میشود.
– گزینه الف صحیح است .سیکلواکتاتترا ان از قاعده هوکل تبعیت نمیکند در عین حال این ترکیب به علت 51 اینکه حلقه بزرگی دارد غیرمسطح است و غیر آروماتیک است.
– گزینه ج صحیح است .گروه هیدروکسی هدایتکننده به موقعیت اورتو و پارا است، بنابراین واکنش جفت 51 شدن آزو در موقعیت پارای فنل انجام میشود.
. – گزینه د صحیح است .از واکنش یک آسیل هالید با الکل استر تشکیل میشود 52
چون رزونانس وجود ندارد بنابراین زوج الکترون ۴ در گزینه ،۴ تا ۱ – گزینه ج صحیح است .بین موارد 53 استخلاف۴ از همه خصلت بازی بیشتری دارد .پس از ۴ غیرمشترک نیتروژن درگیر حلقه نمیشود به همین علت الکترون دهنده روی حلقه میتواند باعث افزایش خصلت بازی شود.
– گزینه ج صحیح است .هرچه الکترونها بیشتر روی نیتروژن مستقر باشند و همچنین هر چه گروههای 54 . وجود داشته باشد، خصلت بازی بیشتر است k الکترون دهنده بیشتری روی نیتروژن
– گزینه ب صحیح است .این ترکیب برخلاف گزینههای ج و الف از قاعده هوکل تبعیت میکند و همچنین 55 برخلاف گزینه د رزونانس در حلقه دارد و این رزونانس قطع نمیشود.
– گزینه ج صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه بنزن الکترون کشندهتر باشد، خصلت اسیدی هم بیشتر 56 است .بین گزینهها فقط گزینه ج الکترون کشنده است.
– گزینه ب صحیح است .گروه هیدروکسی هدایتکننده به موقعیت پارا و اروتو است بنابراین جفت شدن آرو 57 در موقعیت پارای فنل صورت میگیرد.
– گزینه ب صحیح است .از آنجایی که دو گروه الکترون کشنده نیترو روی حلقه بنزن حضور دارد .بنابراین این 58 حلقه مستعد انجام واکنش جانشینی نوکلئوفیلی است .نوکلئوفیل اتوکسی میتواند به کلر روی حلقه حمله کند و جانشین آن شود.
. – گزینه ج صحیح است .بین چهار گزینه فقط گزینه ج از قانون هوکل تبعیت میکند 59
– گزینه د صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه آنیلین الکترون دهندهتر باشد آن ترکیب خصلت بازی 61 قویتری دارد .ترتیب الکترون دهندگی استخلافات عبارتند از:
متوکسی، متیل، هالوژن و نیترو .بنابراین گزینه و خصلت بازی قویتری دارد.
. – تری کرموبنزن تشکیل میشود ۶ ،۴ ،۲ – گزینه ج صحیح است .در اثر برسیناسیون فنل در آب محصول 61
– گزینه د صحیح است .هم گروه متوکسی و هم آلکیل هر دو الکترون دهنده و هدایتکننده به موقعیت اورتو 62 و پارا هستند منتها بین این دو استخلاف، استخلاف متوکسی قدرت هدایتکنندگی قویتری نسبت به آلکیل دارد بنابراین استخلاف نیترو در موقعیت اورتو، متوکسی قرار میگیرد.
– گزینه الف صحیح است .حضور دو استخلاف الکترون کشنده روی حلقه بنزن، این ماده را مستعد واکنش 63 جانشینی نوکلئوفیلی میکند.
– گزینه ب صحیح است .گروه استانیلید هدایتکننده به اورتو و پارا است که به علت ممانعت فضایی موقعیت 64 پارا ارجحیت دارد .در عین حال چون کسی باعث غیرفعال شدن حلقه میشود، محصول مونو برمه حاصل میشود.
– گزینه ج صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه الکترون دهندهتر باشد خصلت اسیدی کاهش مییابد. از 65 آنجایی که تنها استخلاف متوکسی الکترون دهنده است بنابراین گزینه ج صحیح است.
– گزینه الف صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه آروماتیک الکترون دهندهتر باشد واکنش جانشینی 66 الکتروفیلی راحتتر انجام میشود.
. – گزینه ب صحیح است .بین همه گزینهها تنها مورد ب از قانون هوکل تبعیت میکند 67
– گزینه ج صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه بنزن الکترون دهندهتر باشد، شرکت در واکنش جانشین 68 الکتروفیلی راحتتر انجام میشود.
– گزینه الف صحیح است .گروه آلکیل هدایتکننده به اورتو و پارا است درحالی که کربونیل مربوط به هر 69 مشتقی که باشد وقتی خودش مستقیم به حلقه وصل شود الکترون کشنده و هدایتکننده به متا است. بنابراین بین گزینههای مختلف فقط گزینه الف میتواند صحیح باشد.
– اتیل آتیلین یک نمک ۴ – گزینه ب صحیح است .در مرحله اول از واکنش سدیم نیتریت در محیط اسیدی با 71 دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله بعد طی یک واکنش سند سایر به جای گروه آزو یک برم قرار میگیرد.
– گزینه الف صحیح است .گزینههای ب و ج و د همگی از قاعده هوکل تبعیت میکنند و در حلقه رزونانس 71 دارند اما در گزینه الف، چهار الکترون وجود دارد در عین حال یک کربن در حلقه رزونانس را برهم میزند بنابراین الف آروماتیک نیست.
– گزینه الف صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه بنزن الکترون کشندهتر باشد آن ترکیب اسید قویتری 72 است.
. – گزینه ب صحیح است .استخلاف هدایت کننده توسطی به موقعیت اورتو و پارا است 73
. – گزینه ب صحیح است .نفتالین یکی از مشتقات چند حلقهای بنزن است و آروماتیک میباشد 74
– گزینه ب صحیح است .نمک دیآزونیوم متحمل واکنش جانشینی سندمایر میشود و یک هالوژن (در اینجا 75 کلر )جانشین استخلاف آزو میشود.
– گزینه الف صحیح است .از آنجایی که روی حلقه بنزن دو استخلاف الکترون کشنده نیترو وجود دارد، حلقه 76 . میشود F بنزن میتواند یک واکنش جانشینی نوکلئوفیلی انجام دهد و یک گروه متوکسی جانشین

آلدهید و کتون
– گزینه ج صحیح است .این سؤال یک واکنش ویتیگ است در واکنش ویتیگ یک ترکیب کربونیلدار با یک 1 ایلید فنر واکنش میدهد و تبدیل به آلکن میشود .از آنجایی که به جای اکسیژن کرده وارد شده است، بنابراین گزینه ج صحیح است.
– گزینه ب صحیح است .این یک واکنش افزایش نوکلئوفیلی است .نوکلئوفیلی که به گروه کربونیل آلدهید حمله 2 کرده است یک آنیون سیکلوپتبان است و از آنجایی که تنها واکنشگر گرینیارد میتواند حالت نوکلئوفیلی داشته باشد .گزینه ب صحیح است.
– گزینه ج صحیح است .در این واکنش ابتدا آمونیاک با فنر آلدهید یک ایمین تشکیل میدهد و در مرحله بعد 3 ایمین توسط واکنشگرهای هیدروژن و نیکل احیا میشود.
– گزینه ج صحیح است .این یک واکنش تراکم آلوولی مخلوط است .پس پتاس به عنوان باز قوی از استالدهید 4 هیدروژن میگیرد و در نهایت تراکم آنیون استالدهید و بنز آلدهید انجام میشود .از آنجایی که حرارت هم وجود دارد یک حذف آب انجام میشود.
– گزینه ب صحیح است .این تست شامل دو واکنش است مرحله اول یک آسیلاسیون فریدل کرافتس انجام 5 میشود و در مرحله دوم یک احیا کلمانسون گزینه الف محصول مرحله اول است و در مرحله بعد با احیا کلمانسون گروه کربونیل برداشته میشود.
از آن میگیرد و یک H – گزینه د صحیح است .از آنجایی که فقط استوفندن هیدروژن آلفا دارد پس بازیک 6 تراکم آلدولی بین بنر آلدهید و استوفنون انجام میشود و گزینه ج حاصل میشود اما چون حرارت هم وجود دارد یک حذف آب هم انجام میشود و محصول نهایی است.
– گزینه د صحیح است .سدیم بوروهیدرید میتواند گروه کربونیل را احیا کند و آن را تبدیل به یک گروه الکلی 7 کند.
– گزینه د صحیح است .این واکنش ولف کینز است و در حضور هیدرازین در محیط بازی گروه کربونیل حذف 8 میشود.
– گزینه الف صحیح است .واکنشگر گرینیارد به کربن نیتریل حمله میکند و یک ایمین تشکیل میشود .در 9 محیط اسیدی ایمین به کتون تبدیل میشود.
– گزینه الف صحیح است .این واکنش یک واکنش ویتیگ است .در مرحله اول از واکنش میکل پدید و تری 11 فنیل فسنین یک ایلید حاصل میشود در مرحله بعد ترکیب ارگانولیتیم به عنوان یک باز هیدروژن از ایلید میگیرد و در مرحله سوم یک آلکن حاصل میشود.
– گزینه د صحیح است .این واکنش یک واکنش هالوفرم است .در واکنش هالوفرم از افزودن یک مولکول 11 دواتمی هالوژن مانند یو، برم یا کلر به متیل کتون در مجاورت بازیک اسید کربوکسیلیک حاصل میشود.
– گزینه الف صحیح است .این واکنش احیا کلمانسون است .بهطور کلی این واکنشگر فقط میتواند کربونیل 12 کتونی که در مجاورت حلقه بنزن قرار دارد را احیا کند.
– گزینه الف صحیح است .این واکنش یک آسیلاسیون فریدل- کرافتس است .این واکنش روشی برای تهیه 13 یک کتون آروماتیک است.
. – گزینه د صحیح است .واکنشگر کاهنده کلمانسون میتواند کتونهای آروماتیک را احیا کند 14
– گزینه الف صحیح است .در این واکنش دیتیگ ایلید فسفر با استوفنون میتواند واکنش دهد و گزینه الف 15 حاصل میشود.
– گزینه ج صحیح است .طی یک واکنش هالوفرم میتوان متیل کتون را با استفاده از یک مولکول دواتمی 16 هالوژن مانند ید، برم یا کلر و درحضور باز به اسید کربوکسیلیک مربوطه تبدیل کرد.
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول بر سر بنزن با فلز منیزیم در حلال دیاتیل اتر واکنشگر گرینیارد تشکیل 17 میشود .این واکنشگر به کربونیل حمله میکند و گزینه ج حاصل میشود.
– گزینه الف صحیح است .در این واکنش استوفنون با ایلید فسفریک واکنش وستگ انجام میدهد و یک پیوند 18 دوگانه کربن- کربن به جای گروه کربونیل تشکیل میشود.
. – گزینه ج صحیح است .سدیم بوروهیدرید میتواند کربونیل کتونی را تبدیل به الکل کند 19
– گزینه د صحیح است .واکنشگر احیا کلماستون میتواند گروه کربونیلی که مستقیم به حلقه بنزن متصل 21 باشد را احیا کند.
– گزینه ب صحیح است .در مرحله اول واکنش ولف- کیشنر در مرحله اول منجر به احیا کربونیل میشود و 21 در مرحله دوم از اکسایش با پرمنگنات پتاسیم باعث میشود بنزوییک اسید حاصل شود.
– گزینه ب صحیح است .این واکنش هالوژناسیون در محیط اسیدی است .در مرحله اول یک انولات حاصل 22 میشود و در مرحله دوم یک هالوژن در موقعیت آلفا جانشین میشود .باید توجه داشت که در هالوژناسیون در محیط اسیدی تنها یک هالوژن در موقعیت آلفا قرار میگیرد .درحالی که هالوژناسیون در محیط قلیایی تمام هیدروژنهای آلفا را با هالوژن جانشین میکند.
– گزینه الف صحیح است .در این واکنش در مرحله اول یک واکنشگر گرینیارد حاصل میشود و در مرحله دوم 23 واکنشگر گرینیارد به عنوان نوکلئونیل به استون حمله میکند و گزینه الف حاصل میشود.
– گزینه ج صحیح است .طی یک واکنش ویتیگ یک ترکیب کربونیلدار به آلکن مربوطه تبدیل میشود و 24 پیوند دوگانه کربن- کربن بین، کربن متصل به اکسیژن کربونیل و کربن متصل به فسفر تشکیل میشود.
– گزینه ب صحیح است .طی یک واکنش ویتیگ یک سیکلوهگزانون با واکنشگر ویتیگ واکنش میدهد و 25 متیان سیکلوهگزان به دست میآید.
گرینیارد به استالدهید حمله میکند و یک الکل نوع RMgX – گزینه ج صحیح است .در این واکنش واکنشگر 26 دو حاصل میشود در صورتیکه حرارت هم وجود داشت آبگیری هم میتوانست انجام شود.
. – گزینه الف صحیح است .در واکنش احیا ولف کیشنر گروه کربونیل احیا میشود و گزینه الف حاصل میشود 27
. – گزینه ب صحیح است .واکنشگر ولف کیشنر میتواند ترکیب کربونیل را احیا کند و آن را حذف کند 28
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول برموبنزن به همراه منیزیم و در حلال اتر منجر به تشکیل واکنشگر 29 گرینیارد میشود .در مرحله بعد واکنشگر گرینیارد به عنوان نوکلئوفیل به بنزآلدهید حمله میکند و محصول ج به دست میآید.
. – گزینه ب صحیح است .در شمارهگذاری اولویت اول به گروه آلدهید داده میشود 31
– گزینه الف صحیح است .واکنشگر کلمانسون میتواند کربونیل متصل به حلقه آروماتیک را احیا کند و آن را 31 حذف کند.
– گزینه ج صحیح است .این واکنش آشیلاسیون فریدل- کرافتس است و در حضور یک آسیل هالید و یک 32 اسید لویس انجام میشود و یک کتون آروماتیک تشکیل میشود.
– گزینه د صحیح است .در این واکنش یک آسیلاسیون فریدل- کرافتس درون مولکولی انجام میشود و یک 33 حلقه تشکیل میشود.
– گزینه ج صحیح است .در واکنش ویتینگ میتوان از یک ترکیب کربونیلدار و یک ایلید فسفر، یک آلکن 34 تهیه کرد.
. – گزینه ج صحیح است .الکلها نسبت به کتونها قطبیتر هستند بنابراین گزینه ج صحیح است 35
36-
37-
انول _ انولات
– گزینه ج صحیح است .در این واکنش سود یک هیدروژن از استالوهید میگیرد و انولات تشکیل شده به 1 بنزآلدهید حمله میکند و در نهایت با یک حذف آب گزینه ج حاصل میشود.
– گزینه ج صحیح است .یک هیدروژن اسیدی از استون کنده میشود و انولات تشکیل شده به بنزآلدهید حمله 2 میکند و در نهایت با حذف آب گزینه ج حاصل میشود.
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله دوم با افزودن اسید 3 هیپوفسفر و یک هیدروژن جایگزین گروه آزو میشود.
– گزینه الف صحیح است .در مرحله اول یک استون و بنزآلدهید در محیط قلیایی با هم متراکم میشوند و یک 4 بتاهیدروکسی کتون حاصل میشود .در مرحله بعدی برای حذف آب نیاز به حرارت است، بنابراین بین گزینه الف و ب، گزینه الف صحیح میباشد.
– گزینه ب صحیح است .هرچه استخلافات الکترون کشنده در مجاورت کربنی بیشتر باشند هیدروژنهای روی 5 چون دو گروه الکترون کشنده وجود دارد هیدروژنهایش b آن کربن نیز اسیدیتر میشوند .بنابراین روی کربن از بقیه کربنها اسیدیتر است.
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول سود یکی از هیدروژنهای آلفای استالدهید را حذف میکند و انولات 6 تشکیل شده به عنوان نوکلئوفیل به کربونیل بنزآلدهید حمله میکند .در مرحله دوم حرارت میتواند از بتا هیدروکسی کربالدهید تشکیل شده یک مولکول آب حذف کند و یک انون حاصل میشود.
– گزینه د صحیح است .در مرحله اول باز یک هیدروژن آلفا از استالدهید میگیرد و انولات تشکیل شده به عنوان 7 نوکلئوفیل به بنزآلدهید حمله میکند و در مرحله بعد با آبگیری گزینه د حاصل میشود.
– گزینه ب صحیح است .کربنی که به استخلافات الکترون کشنده بیشتری متصل باشد هیدروژنهای اسیدیتری 8 نیز دارد.
– گزینه ب صحیح است .این واکنش از آنجایی که دو آلدهید مشابه با هم متراکم میشوند یک تراکم آلدولی 9 ساده است .در مرحله اول سدیم اتوکسید به عنوان بازیک هیدروژن آلفا از یکی از مولکولهای استالدهید میگیرد و انولات حاصل شده در مرحله بعدی به یک مولکول استالدهید دیگر حمله میکند و در نهایت بر اثر حرارت یک مولکول آب حذف میشود.
– گزینه د صحیح است .در این واکنش دو استر مشابه با هم متراکم میشوند بنابراین واکنش تراکم کلیزن 11 ساده است .در واقع تراکم کلیزن مشابه استری تراکم آلدولی است و در اینجا نیز یک باز یک هیدروژن آلفا از یک مولکول استر میگیرد و در مرحله بعد انولات تشکیل شده به کربونیل مولکول استر دیگر حمله میکند و یک ترکیب بتا دی کربونیل حاصل میشود.
11-

اسید کربوکسیلیک
. – گزینه الف صحیح است .این یک واکنش گرینیارد است .در این واکنش منیزیم فقط سراغ هالوژن میرود 1 تهیه میشود .در مرحله بعد واکنشگر بدون اکسید کربن حمله میکند و گروه RMgBr بنابراین ابتدا واکنشگر . روی حلقه مینشیند MgBr اسید کربوکسیلیک جای
– گزینه ج صحیح است .گزینه ب اگر حرارت وجود داشت و آبگیری میتوانست محصول اکسیم مربوطه را 2 تشکیل بدهد چون حرارت وجود ندارد .گزینه ج صحیح است.
– گزینه الف صحیح است .پرمنگنات پتاسیم میتوانند گروه آلکیل روی حلقه بنزن را بدون توجه به اینکه چه 3 گروهی روی حلقه بنزن است اکسید میکند و آن را تبدیل به اسید بنزونیک میکند.
– گزینه د صحیح است .در این واکنش ابتدا یک آسیل هالید (گزینه ب )تشکیل میشود .و در مرحله بعد ترکیب 4 ارگاند لیتم کوپرات به آن اضافه میشود و یک کنترل حاصل میشود.
– گزینه الف صحیح است .در مرحله اول یک آسیل هالید تشکیل میشود و در مرحله بعدی با اضافه شدن 5 آمونیاک به آسیل هالید، بنز آمید تشکیل میشود.
– گزینه د صحیح است .فلوتورگروه الکترون کشنده است .هرچه به گروه اسیدی نزدیکتر باشد خصلت اسیدی 6 افزایش مییابد.
– گزینه ج صحیح است .بهطور کلی آلکیل بنزنها میتوانند با پرمنگنات پتاسیم اکسید شوند و به بنزوییک 7 اسید تبدیل شوند .منتها آلکیل بنزن مربوطه باید روی کربن متصل به حلقه آروماتیک حداقل یک هیدروژن داشته باشد.
– گزینه د صحیح است .این واکنش یک واکنش فریدل کرافتس درون مولکولی است و منجر به بسته شدن حلقه 8 میشود.
– گزینه د صحیح است .لیتیم آلومینیوم هیدرویدیک احیاکننده قوی است و میتواند همه گروههای کربونیل را 9 احیا کند .این احیاکننده استر را احیا میکند و تبدیل به الکل میکند.
– گزینه الف صحیح است .روی حلقه اسید بنزوییک هر چه استخلاف الکتورن دهندهتر باشد باعث کاهش 11 خصلت اسیدی میشود و عکس آن هر چه استخلاف الکترون کشندهتر باشد منجر به افزایش خصلت اسیدی میشود.
– گزینه ب صحیح است .در مرحله اول گروه اسید کربوکسیلیک تبدیل به یک آسیل میشود و در مرحله بعد 11 آسیلاسیون فریدل- کرافتس درون مولکولی صورت میگیرد و حلقه بسته میشود.
– گزینه ج صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه بنزن الکترون کشندهتر باشد، خصلت اسیدی افزایش 12 مییابد، استخلافات آلکیل و آلکوکسی هر دو الکترون دهنده هستند .بنابراین ترتیب قدرت اسیدی بدین صورت است :ب > الف > د > ج
– گزینه ج صحیح است .بهطورکلی فنل نسبت به اسید کربوکسیلیک خصلت اسیدی ضعیفتری دارد .هرچه 13 استخلاف روی حلقه بنزن الکترون کشندهتر باشد خصلت اسیدی افزایش مییابد .به ترتیب خصلت اسیدی گزینه ج از همه اسیدیتر است بعد از آن گزینه الف، د و ب میباشند.
. – گزینه ب صحیح است .واکنش فریدل- کرافتس علاوه بر آسیل هالید با ایندرید هانیز میتواند انجام شود 14 فتالئیک ایندرید در مجاورت اسید لویس آلومنیوم کلرید و بنزن میتواند محصول گزینه ب را بدهد.
– گزینه ج صحیح است .بهطور کلی مشتقات اسید کربوکسیلیک به ترتیب کاهش فعالیت عبارتند از آسیل 15 هالید، ایندرید، استروآمید .آمیدها به علت الکتروندهندگی نیتروژن از بقیه مشتقات در واکنشهای جانشینی نوکلئوفیلی غیرفعالترند.
– گزینه ب صحیح است .در ابتدا سدیم اتوکسید به عنوان بازیک هیدروژن آلفا از اتیل استات میگیرد و انول 16 حاصل شده به اتیل بنزوات حمله میکند و گزینه ب به عنوان محصول بهدست میآید.
17-
– گزینه الف صحیح است .در مرحله اول یک آسیل هالید تشکیل میشود و در مرحله بعد با حمله آنیلین به 18 آسیل هالید، یک آمید حاصل میشود.
– گزینه ب صحیح است .بهطورکلی گروههای الکترون کشنده روی حلقه بنزنی باعث افزایش خصلت اسیدی 19 بیشترین خصلت اسیدی را دارند .بین b و c بنزوییک اسید میشوند .گروه نیترو الکترون کشنده است بنابراین . است d اسیدیتر از c این دو ترکیب
– گزینه د صحیح است .پرمنگنات پتاسیم میتواند آلکیل بنزن را اکسید کند و به جای آن یک گروه اسید 21 کربوکسیلیک قرار دهد.
– گزینه ب صحیح است .آمین نوع دو به عنوان نوکلئوفیل به آسیل هالید حمله میکند و یک واکنش جانشین 21 نوکلئوفیلی انجام میشود و گزینه ب حاصل میشود.
. – گزینه د صحیح است .همیشه از واکنش یک آسیل هالید با الکل، استر تشکیل میشود 22
– گزینه د صحیح است .در مرحله اول یک واکنشگر گرینیارد حاصل میشود و در مرحله بعد واکنشگر گرینیارد 23 به عنوان نوکلئوفیل به دیاکسید کربن حمله میکند و اسید بنزوییک بهدست میآید.
– گزینه ب صحیح است .منظور از مماس بودن به آب همان سهولت هیدرولیز ماده است .بین این ترکیبات 24 آسیل هالید از همه فعالتر است چون هالوژن ترککننده خوبی است بنابراین به راحتی هیدرولیز میشود و به بنزوییک اسید تبدیل میشود.
– گزینه ب صحیح است .هرچه استخلاف روی حلقه اسید بنزوییک الکترون دهندهتر باشد آن ترکیب اسید 25 ضعیفتری است.
– گزینه د صحیح است .پرمنگنات پتاسیم با اکسید کردن گروههای آلکیل روی حلقه بنزنی آنها را به استخلاف 26 اسید بنزوییک تبدیل میکند چون دو گروه آلکیل روی حلقه داریم پس دو استخلاف روی حلقه قرار میگیرد. آمین
. داشته باشد N بین دو گروه H – گزینه ج صحیح است .چون میتواند مبادله 1
– گزینه د صحیح است .در نوآراییها فمن از واکنش یک آسید با برم در محیط قلیایی، آمین حاصل میشود که 2 یک کربن نسبت به آمید کمتر دارد.
– گزینه الف صحیح است .ابتدا میعایند به عنوان نوکلئوفیل به بنزیل برسید حمله میکنند برم را به عنوان 3 ترککننده بیرون میاندازد .در مرحله بعد لیتیم آلومینیوم هیدرید به عنوان یک احیاکننده قوی نیتریل مربوطه را احیا میکند و یک آمین حاصل میشود.
– گزینه ج صحیح است .بهطورکلی باز ترکیبی است که بتواند راحتتر الکترونمایش را در اختیار بگذارد .در 4 گزینههای الف و د الکترونهای نیتروژن درگیر رزونانس با حلقه هستند .در گزینه ب علاوه بر رزونانس با حلقه یک گروه الکترون کشنده هم روی حلقه وجود دارد که باعث کاهش بیشتر خصلت بازی میشود .اما در گزینه ج نیتروژن یک کربن با حلقه فاصله دارد بنابراین الکترونهایش درگیر حلقه میشوند.
5-
– گزینه الف صحیح است .هرچه تعداد استخلافات الکترون کشنده روی حلقه بنزن بیشتر باشد خصلت بازی 6 به علت اینکه یک ۱ خصلت بازی ضعیفتری دارد .در عین حال ترکیب ۳ از۲ ضعیفتر است بنابراین ترکیب استخلاف الکترون دهنده روی حلقه بنزن دارد پس خصلت بازی قویتری نسبت به سایر موارد دارد.
7-
– گزینه ج صحیح است .در مرحله اول از واکنش آنیلین و سدیم نیتریت و اسید هیدروکلریک حد واسط نمک 8 دیآزونیوم تشکیل میشود .در مرحله بعدی طی یک واکنش سندمایر نمک دیآزونیوم به کلروبنزن تبدیل میشود.
– گزینه د صحیح است .هرچه گروههای روی حلقه بنزن الکترون کشندهتر باشند خصلت اسیدی آمید افزایش 9 مییابد و راحتتر میتواند در نوآرایی هافمن هیدروژن از دست بدهد .بنابراین هر ترکیبی که خصلت اسیدی داشته باشد بهتر نوآرایی هافمن را انجام میدهد .به ترتیب سهولت برای شرکت در نوآرایی هافمن د بهتر از ب و ج و الف در نوآرایی هافمن شرکت میکند. هتروسیکل
روی حلقه کم ۴ و یا ۲ -گزینه د صحیح است .در هتروسیکل کینولین جانشینی نوکلئوفیلی روی کربنهای 1 الکترون حاوی هترواتم نیتروژن انجام میشود.
-گزینه د صحیح است .شمارهگذاری از روی هترواتم نیتروژن آغاز میشود و به کربنهای محل اتصال دو حلقه 2 نیز شمارهای اختصاص نمییابد.

فنل
-گزینه ج صحیح است .این واکنش در مرحله اول منجر به تشکیل نمک دیآزونیوم میشود و در مرحله بعد با 1 افزودن آب یک گروه هیدروکسی روی حلقه مینشیند.
. -گزینه ب صحیح است .قبل از همه اسیدیتر است بعد از آن متانول، اتانول و از همه کمتر آب است 2
-گزینه ب صحیح است .سود به عنوان بازیک هیدروژن از فنل میگیرد و آنیون فنوکسید به عنوان نوکلئوفیل به 3 اتیل برسید اضافه میشود و یک اتر حاصل میشود .به این نوع واکنش هاستر ویلیامسون اتر گویند.
-گزینه د صحیح است .این واکنش در مرحله اول منجر به تشکیل یک نمک دیآرونیوم میشود و در مرحله 4 بعدی با افزودن آب و حرارت دادن نمک دیآزونیوم به قفل تبدیل میشود.
-گزینه ب صحیح است .در این واکنش در مرحله اول یک نمک دیآزونیوم تشکیل میشود و در مرحله دوم با 5 اضافه کردن آب، نمک دیآزونیوم تبدیل به فنول میشود.
-گزینه د صحیح است .این واکنش، یک واکنش ریمر تیمن است .در این واکنش یک گروه فرمیل در موقعیت 6 اورتو نسبت به هیدروکسی فنل مینشیند.
7-
-گزینه د صحیح است .این واکنش سنتز ویلیامسون اتر است .در مرحله اول سود یک هیدروژن از فنل میگیرد 8 و آنیون فنوکسید به دست میآید .در مرحله بعدی فنوکسید به متیل یرید حمله میکند و متوکسی بنزن بهدست میآید.
-گزینه د صحیح است .بین گزینهها موارد الف و ب امکانپذیر نیستند چون آنیون اتوکسید نمیتواند مستقیم 9 در گزینه ج است .بنابراین گزینه د صحیح OH به هالوبنزن حمله کند .در مورد د کلر ترککننده بهتری نسبت به است.
-گزینه ج صحیح است .این واکنش یک سنتز ویلیامسون اتر است، از آنجایی که هالوژن روی حلقه آروماتیک 11 نمیتواند با نوکلئوفیل مورد حمله قرار گیرد (مگر در زمانی که روی حلقه آروماتیک گروه الکترون کشنده داشته باشیم )بنابراین گزینه الف صحیح است.
-گزینه د صحیح است .در واکنش ریمر تیمن فعل یا مشتقات آن مانند آلفانفتول میتوانند در موقعیت اورتو 11 گروه هیدروکسی فرمیله شوند. پری سیکل
– متیل بوتا دیان )با یک ترکیب دیان دوست ۲( – گزینه الف صحیح است .در واکنش دیلز آلدریک دیان 1 (اتیل آکریلات )متحمل یک واکنش پریسیکلی دیلر آلدر میشود و یک سیکلوهگران تشکیل میشود.
– گزینه ج صحیح است .یک واکنش دیلز آلدر بین بوتادیان و بنزوکونیون به عنوان دی انوفیل انجام میشود و 2 گزینه ج حاصل میشود.
. – گزینه ج صحیح است .در اینجا یک واکنش دیلز آلدر صورت میگیرد و گزینه ج حاصل میشود 3
4-
یک دیان است و با یک دیاترفیل (دی ان دوست )واکنش حلقهزایی دیلز A – گزینه ج صحیح است .در اینجا 5 آلدر انجام میدهد و محصول مورد نظر تشکیل میشود.
– گزینه ب صحیح است .اگر دو حلقه سیکلوپنتادی ان با یکدیگر واکنش حلقهزایی دیلز آلور انجام دهند، محصول 6 مورد نظر که دیمر سیکلوپنتادی ان است تشکیل میشود.
– دیمتیل بوتادی ان به عنوان دی ان با دیمتیل استیلن ۳ ،۲ – گزینه د صحیح است .در این واکنش 7 دیکربوکسیلات به عنوان دی انوفیل واکنش حلقهزایی دیلز آلدر انجام میدهند و گزینه و حاصل میشود.
– گزینه ب صحیح است .در واکنش دیلز آلدریک دیان و یک دیان دوست با هم یک واکنش حلقهزایی هم 8 زمان انجام میدهند و یک حلقه تشکیل میدهند.

 • پست تصادفی
مطالب مرتبط

دیدگاه ها

 • مسعود اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷ :: ۶:۳۱ ب.ظ
  1 0

  ممنو عالی بود.
  اگه امکانش هست بی زحمت pdf
  کتاب حل المسائل شیمی آلی 2
  بذارین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید