علم چیست؟

علم چیست؟

علم یک رویکرد سیستماتیک و منطقی برای کشف چگونگی کارکرد همه چیز در جهان است. این نیز بدان دانش است که از طریق اکتشافات در…